Tetraphenylbenziporphyrin – a Ligand for Organometallic Chemistry

Stępień, M.; Latos-Grażyński, L.
Chem. Eur. J., 2001, 7, 5113-5117 | view at publisher's site

6,11,16,21-Tetraphenylbenziporphyrin (TPBPH)H, an analogue of tetraphenylporphyrin with one of the pyrrole groups replaced by a benzene ring, is formed in good yield in the condensation of the appropriate precursor with pyrrole and benzaldehyde. (TPBPH)H gives organometallic complexes with palladium(II) and platinum(II), [(TPBP)PdII] and [(TPBP)PtII], in which the metal ion is bound in the macrocyclic cavity by three pyrrolic nitrogen atoms and a carbon atom of the benzene ring. In the reaction with silver(I) acetate benziporphyrin does not yield a stable complex but undergoes selective acetoxylation at the internal carbon atom. (TPBPH)H is reversibly reduced to 6-benziphlorin and reacts with a water or methanol molecule to give 6-hydroxy- or 6-methoxy-6-benziphlorin, respectively.
 

 

6,11,16,21-Tetrafenylobenziporfiryna TPBP, analog tetrafenyloporfiryny, w którym jeden z pierścieni pirolowych zastąpiony jest benzenowym, powstaje z dobrą wydajnością w kondensacji odpowiedniego prekursora z pirolem i benzaldehydem. TPBP tworzy metaloorganiczne połączenia z palladem(II) i platyną(II), (TPBP)PdII i (TPBP)PtII, w których jon metalu związany jest we wnęce makrocyklicznej poprzez trzy pirolowe atomy azotu i atom węgla pierścienia benzenowego. W reakcji z octanem srebra(I) benziporfiryna nie tworzy trwałego kompleksu, natomiast ulega selektywnej acetoksylacji na wewnętrznym atomie węgla. TPBP ulega odwracalnej redukcji do 6-benzifloryny a także przyłącza cząsteczki wody bądź metanolu dając odpowiednio 6-hydroksy- i 6-metoksy-6-benziflorynę.