Benziporfiryny

Benziporfiryny to analogi porfiryn zawierające podjednostki fenylenowe w strukturze makrocyklicznej. Pierwszy taki układ -  b-podstawiona meta-benziporfiryna - została otrzymana przez Berlina i Breitmaiera (Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1994, 33, 1246-1247). Otrzymaliśmy szereg mezo-podstawionych makrocykli, w tym meta- i para-benziporfirynę (1, 2) oraz A,D-di-para-benziheksafirynę (3). Aromatyczność tych związków ma kilka interesujących aspektów. W szczególności, rozszerzony makrocykl 3 stanowi pierwszy opisany przypadek topologicznego przełącznika aromatyczności.