Naprężone i niepłaskie cząsteczki aromatyczne

Opracowaliśmy nową strategię syntetyczną, tzw. syntezę przez zawijanie, która umożliwia przekształcenie odpowiednio zaprojektowanych cyklofanów w struktury o kształcie czaszy (miski) lub pasa molekularnego. Ostatnie osiągnięcia w tym obszarze to synteza chryzaorolu, otrzymanego poprzez reduktywne sprzęganie bromowanych karbazolofanów oraz karbazolowego pasa molekularnego, zsyntezowanego za pomocą wewnątrzcząsteczkowego alkilowania  Friedela-Craftsa.