Porfirynoidy jako ciekłe kryształy

Układy makrocykliczne, takie jak porfiryny i ftalocyjaniny, stanowią rodzinę użytecznych rdzeni, w oparciu o które można konstruować dyskotyczne ciekłe kryształy. Skuteczność stabilizacji mezofaz dyskotycznych wynika z płaskości struktur wielu makrocykli, ich zdolności do oddziaływań stakingowych oraz konformacyjnej sztywności.

W naszych badaniach wykorzystaliśmy oparte o bipirolowe podjednostki makrocykle: porficeny oraz cyklo[8]pirole. Po odpowiednim podstawieniu stabilizują one szereg faz dyskotycznych i lamelarnych zarówno samodzielnie jak i w obecności akceptorów elektronów.