Życiorys

 

Edukacja

 • 1991-1995: Szkoła średnia: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.
 • 1995-1999: Studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca magisterska „Podstawienie mezo w fenyloporfirynach i jego wpływ na strukturę elektronową kompleksów żelaza(III)" (promotor: prof. L. Latos-Grażyński).
 • 1999-2003: Słuchacz studium doktoranckiego przy Wydziale Chemii UWr. Praca doktorska: Benziporfiryny - struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne (promotor: prof. L. Latos-Grażyński), obroniona z wyróżnieniem 7.07.2003.
 • 2010: Rozprawa habilitacyjna Funkcjonalne porfirynoidy.
 • 2017: Profesor chemii

 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1999-2003: Doktorant
 • 2003-2015: Adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej
 • od 2015: Profesor nadzwyczajny

 

Doświadczenie naukowe

 • od 1997 w Zespole Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn prof. L. Latosa-Grażyńskiego.
 • 2000: Trzymiesięczne stypendium na University of California, Davis (07-09.2000, opiekun: prof. Alan L. Balch).
 • 2005-2006: Staż podoktorski na University of Texas, Austin w grupie prof. Jonathana L. Sesslera (13 miesięcy).
 • 2008 wizyta na University of Texas, Austin w grupie prof. Jonathana L. Sesslera (1 miesiąc).
 • Publikacje: lista.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • 1999-2002 imienne stypendium w ramach subsydium profesorskiego prof. L. Latosa-Grażyńskiego fundowanego przez FNP (trzy lata).
 • 2000: Nagroda im. Znatowicza (PTChem).
 • 2003-2004: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców (dwa lata).
 • 2004: Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę doktorską.
 • 2007-2008: Subsydium Homing Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwa lata).
 • 2008: Nagroda zespołowa MNiSW (z prof. L. Latosem-Grażyńskim i dr L. Szterenberg)
 • 2008-2011: Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (trzy lata).
 • 2010: Stypendium Polityki "Zostańcie z nami".
 • 2010: Nagroda naukowa im. W. Kołosa (Wydział III PAN).
 • 2011: Nagroda za rozprawę habilitacyjną (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • 2012: Członek Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk